Privacy

Privacyverklaring

Bij het verlenen van diensten door ELPISbegeleiding kunnen persoonsgegevens verwerkt worden. In deze privacyverklaring is te lezen hoe daarmee omgegaan wordt.

Het gebruik van persoonsgegevens
Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt die door de betreffende persoon zelf zijn verstrekt in een persoonlijk gesprek, via email, telefoon of schriftelijk of persoonsgegevens die ontleend zijn aan openbare bronnen.

Persoonsgegevens
De volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geboortedatum en –plaats
• Geslacht
• Gegevens in een plan van aanpak en offerte
• Data van gevoerde gesprekken
• Gespreksverslagen
• Inhoud van communicatie

Doeleinden
De verwerking van persoonsgegevens dient de volgende doeleinden:
• Het onderhouden van contact;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
• Het bieden van begeleiding op maat;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Facturering;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
• Het voeren van geschillen;

Grondslagen
Noodzakelijke persoonsgegevens worden dus verwerkt om uitvoering te geven aan de aangegane overeenkomst tot dienstverlening, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichtingen..

De gerechtvaardigde belangen ter verwerking van persoonsgegevens zijn:

• het op zo goed mogelijke wijze kunnen verlenen van dienstverlening;
• de verbetering van dienstverlening in het algemeen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd en gedocumenteerd. Deze toestemming kan ten allen tijde worden ingetrokken.

Verstrekking aan derden
In het kader van de dienstverlening kunnen persoonsgegevens  verwerkt worden door derden. Te denken is aan dienstverlenende leveranciers, zoals de IT-leverancier van de website of de kantoorsoftware. Deze derden zijn gehouden aan de verwerkingsafspraken die zijn opgenomen in hun voorwaarden of afzonderlijk zijn vastgelegd en bewegen zich binnen de regelgeving van de Europese Unie.

Tot slot kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer aan een wettelijke verplichting moet worden voldaan. Persoonsgegevens worden onder geen beding aan derden verstrekt voor commerciële of goede doelen.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer verwerkt en bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden genoemd.

Rechten
Ieder heeft het recht tot inzage in de eigen persoonsgegevens. Contactgegevens zijn te vinden op de website van ELPISbegeleiding. Na ontvangst van een verzoek wordt binnen één maand een overzicht verstrekt. Indien daarin onjuistheden voorkomen, kunnen die worden aangepast. Ook kunnen gegevens worden aangevuld of verwijderd.

Bij verstrekking van persoonsgegevens op basis van toestemming geldt dat te allen tijde deze toestemming kan worden ingetrokken. Contactgegevens om dit te berichten zijn te vinden op de website van ELPISbegeleiding.

Ook kan een verzoek om overdracht van persoonsgegevens worden gedaan of kan er bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Als er een klacht ontstaat over de verwerking van persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan weten. Mochten wij er niet samen uitkomen, dan bestaat het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Contactgegevens zijn te vinden op de pagina Contact van de website www.elpisbegeleiding.com

.